Relevant textual alternative to the image

SỰ THẬT ĐẰNG SAU THÓI QUEN RỬA TAY CỦA NGƯỜI VIỆT